Terms & conditions

E.F.D. B.V. verder te noemen E.F.D.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. E.F.D.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: E.F.D. B.V. gevestigd aan de Pascalweg 20 te Echt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 53228553;
b. klant: de natuurlijke persoon of het bedrijf die met E.F.D. een overeenkomst aangaat;
c. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen E.F.D. en de klant;
e. product: het product dat E.F.D. in het kader van de overeenkomst levert;
f. website: www.efdpvc.com.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen E.F.D. en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door E.F.D. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien E.F.D. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat E.F.D. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.6. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3. Aanbod

3.1. Aanbiedingen en vermelde prijzen zijn vrijblijvend.
3.2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in e-mailberichten, overeenkomsten of publicaties van E.F.D. binden E.F.D. niet.
3.3. Het assortiment van E.F.D. kan te allen tijde gewijzigd worden.

Artikel 4. Afbeeldingen

4.1. Alle afbeeldingen van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen en op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” heeft geklikt.
5.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
5.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt E.F.D. de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Zolang de klant de bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst ontbinden. Indien de klant geen bevestigingse-mail van E.F.D. heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van E.F.D.

Artikel 6. Prijzen

6.1. De prijzen die bij de producten op de website vermeld staan zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten.
6.2. Bij het bestelproces wordt de uiteindelijke totale prijs inclusief btw en verzendkosten weergegeven.
6.3. Prijzen kunnen van tijd tot tijd door E.F.D. aangepast worden.

Artikel 7. Verplichtingen van de klant

7.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan E.F.D. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan E.F.D. ter beschikking worden gesteld.
7.2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
7.3. De klant is gehouden E.F.D. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.4. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant gevestigd is in verband met het onder zich hebben, vervoeren, bewaren, gebruiken en verkopen, op welke wijze dan ook, van de producten, is alleen de klant verantwoordelijk.
7.5. De klant vrijwaart E.F.D. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke niet aan E.F.D. toerekenbaar zijn.
7.6. E.F.D. gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
7.7. Alle gegevens en inlichtingen die door E.F.D. zijn verstrekt over de geschiktheid en toepasbaarheid van het product zijn geheel vrijblijvend gegeven en ontheffen de klant niet van zijn verplichting tot het (laten) doen van eigen controles en testen.

Artikel 8. Afmetingen

8.1. De afmetingen dienen voor sommige producten tijdens het bestelproces op de website in millimeters door de    klant te worden opgegeven.
8.2. E.F.D. kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het verkeerd opgeven door de klant van afmetingen, bijvoorbeeld indien de klant de afmetingen in centimeters invult en/of de hoogte en de breedte afmetingen omwisselt, of voor typfouten die de klant maakt tijdens het bestelproces. Geleverde producten die op basis van het verkeerd opgegeven van afmetingen of op basis van typfouten zijn vervaardigd, dienen door de klant te worden afgenomen en te worden betaald.
8.3. Voordat de klant de bestelling bevestigt, dient hij goed te controleren of de door hem ingevulde specificaties en afmetingen correct zijn.

Artikel 9. Levertijd

9.1. Bij de producten op de website staat de levertijd vermeld. Indien het bestelde product niet op voorraad is, dan bedraagt de levertijd maximaal 2 weken.
9.2. Opgave van een levertijd geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.
9.3. De levertijd vangt aan zodra E.F.D. de bestelling heeft bevestigd.
9.4. In het geval dat een met de klant overeengekomen levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van E.F.D. ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
9.5. Indien E.F.D. de bestelling niet binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst kan leveren, dan stelt E.F.D. de klant daarvan via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de consument een langere levertijd is overeengekomen. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dan betaalt E.F.D. eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

Artikel 10. Levering

10.1. De producten worden geleverd op het door de klant opgegeven adres.
10.2. De wijze van verpakken en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door E.F.D. bepaald.
10.3. De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. het product.

Artikel 11. Herroepingsrecht voor de consument

11.1. De consument heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van E.F.D. heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op dit herroepingsrecht.
11.2. Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan E.F.D. kenbaar te maken. Aan de consument wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
11.3. Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar E.F.D. terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd, onveranderd en voor zover mogelijk in de originele verpakking.
11.4. De consument kan ook, zonder eerst E.F.D. ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 11.1 terugsturen naar E.F.D. In een dergelijk geval dient de consument het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
11.5. Indien de consument op elektronische wijze aan E.F.D. kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt E.F.D. na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.
11.6. De consument dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.
11.7. Is het geretourneerde product beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat E.F.D. overeenkomstig artikel 11.10 aan de consument terugbetaalt.
11.8. Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument. De hoogte van deze verzendkosten worden voor het plaatsen van de bestelling op de website aan de consument kenbaar gemaakt.
11.9. Het risico van de retourzending rust bij de consument.
11.10. E.F.D. zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van het product) restitueren.
11.11. Naar de consument wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de consument de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

Artikel 12. Retouradres

12.1. De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:
E.F.D. B.V.
Pascalweg 20
6101 WV Echt
Nederland

Artikel 13. Uitsluiting herroepingsrecht

13.1. De consument heeft niet het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 11.1 bij de producten die naar de specificaties van de consument worden vervaardigd, zoals: PVC stroken op maat, strokengordijnen en industriegordijnen.
13.2. Bij het aanbod wordt de consument uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de uitzondering op het herroepingsrecht.
13.3. Indien de consument een product terugstuurt dat op maat is gemaakt en E.F.D. heeft geen voorafgaande toestemming gegeven voor de retourzending, dan wordt de retourzending niet aangenomen door E.F.D. of dan wordt het product voor rekening en risico van de consument naar de consument teruggestuurd.
13.4. Het herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet voor de klant zijnde een bedrijf of voor de klant zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.

Artikel 14. Reclames en retourzending

14.1. De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren.
14.2. Klachten over de geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk na de levering schriftelijk of via de e-mail aan E.F.D. kenbaar te worden gemaakt.
4.3. Retourzendingen door de klant worden uitsluitend aangenomen na voorafgaande schriftelijke of elektronische goedkeuring van E.F.D. en mits de producten franco naar E.F.D. worden toegezonden, tenzij de consument een beroep toekomt op zijn herroepingsrecht.
14.4. Indien een product wordt teruggestuurd zonder de voorafgaande toestemming van E.F.D., dan wordt de retourzending door E.F.D. niet aangenomen of dan wordt het product voor rekening en risico van de klant naar de  klant teruggestuurd.
14.5. De klant is verplicht E.F.D. de mogelijkheid te geven om de reclames te controleren. Het feit dat E.F.D. overgaat tot het onderzoeken van een reclame, impliceert niet dat E.F.D. erkent dat het geleverde product gebrekkig is.
14.6. Indien de klant aantoont dat het product op het moment van levering gebrekkig was, dan zal E.F.D., naar haar keuze, het product vervangen of de prijs voor het betreffende product crediteren. De aansprakelijkheid van E.F.D. is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 17 is opgenomen.
14.7. Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.
14.8. In de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm, gewicht, afmetingen e.d. komen niet voor reclame in aanmerking.

Artikel 15. Betaling

15.1. De klant kan de bestelling op de volgende wijze betalen:
a. via iDEAL;
b. via Bancontact;
c. via Sofort Banking;
d. via Paypal.
e. onder rembours

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

16.1. E.F.D. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst E.F.D. ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
16.2. E.F.D. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
16.3. Voorts is E.F.D. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.4. E.F.D. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
16.5. Indien E.F.D. tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
16.6. Indien E.F.D. de overeenkomst ontbindt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die E.F.D. daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring

17.1. De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. E.F.D. is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.
17.2. De werking van de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. E.F.D. is niet aansprakelijk voor schade bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.
17.3. E.F.D. kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. E.F.D. zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. E.F.D. is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
17.4. E.F.D. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
17.5. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. E.F.D. is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
17.6. E.F.D. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat E.F.D. is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
17.7. E.F.D. is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, verwerkt, verpakt of vervoert, waardoor schade aan de producten kan ontstaan.
17.8. E.F.D. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de producten, door gebruik van de producten in strijd met de gebruiksaanwijzing of de gebruiksinstructies, door het verkeerd of niet goed onderhouden van de producten of door het niet, niet tijdig of niet naar behoren uitvoeren van de vereiste controles.
17.9. E.F.D. is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de producten.
17.10. In geen geval is E.F.D. aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
17.11. E.F.D. is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
17.12. E.F.D. is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
17.13. Indien E.F.D. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van E.F.D. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van E.F.D. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van E.F.D. beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.14. De klant vrijwaart E.F.D. voor vorderingen die derden tegen E.F.D. instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor E.F.D. niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden E.F.D. op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor E.F.D. mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
17.15. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens E.F.D. vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens E.F.D. kan aanwenden, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.
17.16. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens E.F.D. handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die E.F.D. daardoor lijdt of heeft geleden.

Artikel 18. Overmacht

18.1. E.F.D. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan E.F.D. door haar leveranciers; ex- en importverboden; storingen en ongevallen in de fabriek waar de producten geproduceerd worden; het verbranden van middelen van vervoer van E.F.D., haar leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.
18.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van E.F.D.
18.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal E.F.D. niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren zullen zowel E.F.D. als de klant gehouden zijn om die te benutten.
18.4. Indien de overmachtssituatie langer dan 1 maand heeft geduurd, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 19. Klantenservice

19.1. De klantenservice van E.F.D. is op de volgende wijzen bereikbaar:
a. via het e-mailadres info@efdpvc.nl
b. via het telefoonnummer +31 (0) 475 470 765

Artikel 20. Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
20.2. E.F.D. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
20.3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak E.F.D. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en E.F.D. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is E.F.D. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21. Intellectuele eigendomsrechten

21.1. E.F.D. behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde documenten, offertes, afbeeldingen, ontwerpen en tekeningen.
21.2. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door E.F.D. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1. Op elke overeenkomst tussen E.F.D. en de klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
22.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en E.F.D. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar E.F.D. gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat E.F.D. zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.